ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรากว่า 600 บริษัทต่อปี

บริษัทจำกัดขนาดใหญ่ ธุรกิจการผลิต บริการ ก่อสร้าง อสังหาฯ และอื่นๆ Company limited

กลุ่มบริษัทเชส เอ็นเตอร์ไพรส์
Chase Enterprise Group
กลุ่มบริษัทเจริญอักษรโฮลดิ้ง
C.A.S. Group
กลุ่มบริษัทฟูจิโบ
Fujibo Group
กลุ่มบริษัทแมกซ์วิน เเละ จีพี กรุ๊ป และบริษัท ยูนิเสตรทซ์ จำกัด
GP Group
กลุ่ม 15 / กลุ่ม 79 / ประเสริฐชัย
P.S.C. Group
กลุ่มตรีศักดิ์ กรุ๊ป
กลุ่มบริษัททีไอพีเอส / อาร์ซีเเอล / โหงวฮก
TIPS Group
เอเธนส์อิเลคทริคอล กรุ๊ป
Athens Group
กลุ่มบริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์
Ten Thai Development Group
กลุ่มบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด
Siamphan Enterprise Group
กลุ่มบริษัทไทยนิปปอนรัปเบอร์
Thai Nippon Rubber Group
บริษัท ดับบลิว เวสเนส เวิลด์ จำกัด
W Wellness World Co., Ltd.
บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
Charoenpan Home and Living Center Co.,Ltd.,
บริษัท อมร รัชดา กรุ๊ป จำกัด
BM Amorn Warranty
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
Minor Holding (Thai) Limited
บริษัท นินจา โลจิสติกส์ จำกัด
Ninja Logistics (Thailand) Company Limited
บริษัท ซิติค คอนสตรัคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Citic Construction International (Thailand) Company Limited
บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด
Sinopec International Petroleum Service (Thailand) Company Limited
บริษัท ชิโนแปซิฟิคเทรดดิ้งประเทศไทย จำกัด
Sino Pacific Trading Thailand Company Limited
กลุ่มฮอลลีวูด
Hollywood Group
สินสาคร
Sin Sakorn
บริษัท กันตนา จำกัด มหาชน
Kantana Public Company Limited

บริษัทประกันภัยและบริษัทมหาชนจำกัด Insurance company and Public company limited

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Phutthatham Insurance Public Company Limited
บริษัท เจพีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
JP Insurance Public Company Limited
บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Promise Insurance Public Company Limited
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Saha Life Insurance Public Company Limited
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Ratchthani Leasing Public Company Limited
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Assets Insurance Public Company Limited
บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
New India Assurance Co., Ltd.(Thailand)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Charan Insurance Public Company Limited
บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Prakit Holdings Public Company Limited
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Advance Life Assurance Public Company Limited
กองทุนประกันวินาศภัย
General Insurance Fund
กองทุนประกันชีวิต
Life Insurance Fund

มูลนิธิและสมาคม Foundation and association

องค์การแตร์เด ซอมม์
Terre Des Hommes
มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา
Thai-German Development Foundation
สภาสังคมสงเคราะห์
National Council on Social Welfare of Thailand
มูลนิธิเพื่อนหญิง
Friend of Women Foundation
มูลนิธิผู้หญิง
Foundation for Women
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The University of The Thai Chamber of Commerce Alumni Association
มูลนิธิไทยรัฐ
Thairath Foundation
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation
มูลนิธิเด็ก
Children Association
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
The Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded of Thailand
สถาบันกันตนา
Kantana Institute
มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Phranangklao Hospital Foundation

สหกรณ์ Cooperative

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
The Federation of Saving and Credit Cooperatives of Thailand Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
The Communications Authority Of Thailand Savings Co-operative LTD.
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
Ministry of Interior Saving Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
Thammasat University Savings Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
The Government Savings Bank Employee Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
Bank Savings and Credit Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด
Savings cooperatives, Airports of Thailand Company Limited
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด
The Electricity Generating Workers Cooperative Store of Thailand Ltd.
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
Metropolitan Electricity Authority State Enterprise Workers Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
Provincial Electricity Authority Employees Savings Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย มหิดล จำกัด
Mahidol University Savings Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
Chulalongkorn University Saving and Credit Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
PTT saving and credit cooperative., limited
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด
Nakhon Luang Waterworks Authority Saving Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
Provincial Waterworks Authority Saving Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Savings cooperative Employees of Thai Airways Company Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด
TOT Cooperative Savings Company Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จํากัด
AIS Saving Cooperative Limited

องค์การมหาชนและหน่วยงานรัฐ Public organization

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
College of Innovation, Thammasat University (CITU)
สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
Hydro - Informatics Institute (Public Organization)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Film Archive (Public Organization)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Office of Knowledge Management and Development
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
National Vaccine Institute
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Thai Health Promotion Foundation
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
International Institute for Trade and Development (Public Organization)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Innovation Agency (Public Organization)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Digital Economy Promotion Agency

บริการที่ปรึกษา Consulting

หัวม้าลาย
Zebra head
กรีนสปอร์ต
Green Sport
ธนาคารกรุงไทย
KTB Bank
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
Piwat Ltd. (Siam Paragon and Icon Siam)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
NCC (Queen Sirikit National Convention Center)
บริษัท เพซ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน (อาคารมหานคร)
Pace Development Mahanakorn Building
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
Dakasi Milk Tea
ดีน แอนด์ เดลูก้า
Dean and Deluca
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
Thai Beverage Group
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด
BEC world (Channel 3)
บริษัท เดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด พาเลซ
Daily Foods Company Limited Palace
เช็คราคา.คอม
CheckRaRa.con

บริการด้านวิชาการ (Academic)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thailand Federation of Accounting Professions
กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
State Audit Office of the Kingdom of Thailand
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
กรมศุลกากร
Thai Customs
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce