เกี่ยวกับธนาการบัญชี

ประวัติกลุ่มบริษัท

ประวัติทั่วไป

ชื่อบริษัท:
กลุ่มบริษัทธนาการบัญชี เเละสามสิบสี่ออดิต
สถานที่ตั้ง:
48 อาคารธนาเพลส จรัญสนิทวงศ์ 34 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ปีที่ก่อตั้ง:
2518
จำนวนพนักงาน :
70-80 คน
จำนวนหุ้นส่วน :
ประมาณ 10 คน
ลูกค้าบริษัท:
บริษัทไทยและบริษัทต่างชาติกว่า 600 บริษัทต่อปี
บริษัทในเครือ:
บริษัทในเครือของธนากรุ๊ปมีทั้งหมด 5 บริษัท

เกียรติประวัติทางการศึกษา และประสบการณ์

ประวัติการศึกษา
ของทีมงาน :
       สาขาวิชาการบัญชีทั้งบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เเละอันดับ 2) บัญชีมหาบัณฑิต ปริญญาบัตรชั้นสูงสาขาวิชาการสอบบัญชี และบัญชีดุษฎีบัณฑิต รวมถึง สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเนติบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรวมคำแหง ฯลฯ

       นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งในประเทศเเละต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรวจสอบบัญชีทั่วไป การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ภาษีอากร เเละการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ที่จัดโดยธนาคารกลางของประเทศสสิงค์โปร์ (MAS – Central bank of Singapore) และธนาคารกลางประเทศมาเลย์เซีย (Bank Negara Malaysia - Central bank of Malaysia)

ประสบการณ์
ด้านอื่นๆ :
       - วิเคราะห์และตรวจสอบธนาคารแห่งเอเชีย
       - ทำงานฝ่ายการเงินและบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย
       - อาจารย์ประจำ เเละอาจารย์รับเชิญพิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยสยาม
       - ได้รับการรับรองให้เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       - ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       - ได้รับการรับรองเป็นนักการทูตคนแรกด้านมาตรฐานรายงานการเงินแห่งประเทศไทย (Dip TFR) จากสภาวิชาชีพบัญชีประเทศไทย (FAP)
       - ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้บรรยายเเละผู้อบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) ในหัวข้อต่างๆที่จัดโดยบริษัทสำนักงาน สามสิบสี่ออดิต จำกัด ตั้งเเต่ปี 2550
       - ผู้บรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เเละการสอบบัญชีสหกรณ์ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
       - นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
       - คณะอนุกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชี
       - ที่ปรึกษาในบริษัทชั้นนำในด้านการดำเนินธุรกิจ การบัญชี และภาษีอากร
       - ดำรงตำเเหน่งอุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
       - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของมูลนิธิและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรต่างๆ (NGO) กว่า 100 องค์กร

นโยบายกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

- ครบเครื่องเรื่องบัญชี (Accounting convergence)
- ครอบคลุมงานเอกสาร (Documentary integration)
- คุณภาพตลอดกระบวนงาน (One stop service with quality)

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นให้บริการลูกค้า ด้วยบริการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการบัญชี ภาษีอากร กฎหมาย เเละงานทะเบียนตั้งเเต่ต้นจนจบโดยใช้การพัฒนาเชิงรุกทางความรู้ที่หลากหลาย เเละนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผันเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการอย่างครบถ้วนเเละจัดกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว รัดกุม เเละมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ให้เวลากับการบริหารจัดการเเละดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างเต็มที่


ลักษณะธุรกิจและการประเมินคุณภาพ

ธุรกิจหลัก:
       - ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบภายใน ทั้งบริษัทมหาชน บริษัทจำกัด บริษัทประกันภัย สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม
       - ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การวางแผนธุรกิจ การศึกษาและประเมินโครงการ (Business planning and feasibility study) การเงินและการบัญชี กฎหมายและภาษีอากร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
       - รับจัดอบรมด้านการบัญชี ให้บริการด้านสถานที่อบรม จัดสัมมนา และบริการเกี่ยวเนื่อง
       - รับทำบัญชี ชำระบัญชี ออกแบบระบบบัญชี และพัฒนาระบบัญชี
       - รับจดทะเบียนทุกรูปแบบ เช่นการจัดตั้งและการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ การยื่นแบบกับกรมสรรพากร

การฝึกอบรม :
       - อบรมสัมมนาภายในบริษัทขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อปี
       - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
       - จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) ซึ่งได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการเก็บจำนวนชั่วโมง

ระบบควบ
คุมคุณภาพ:
       - บริษัทมีนโยบายเพื่อควคุมและติดตามผลการทำงานเพื่อให้งานบริการเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป
       - แต่งตั้งหุ้นส่วนอิสระเพื่อคอยตรวจสอบการทำงานของหุ้นส่วนอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
       - บริษัทได้รับการตรวจสอบองค์การภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง